Deklaracja członkowska
do pobrania16 października 2012
Instytut Socjologii UwB, PTS Oddział Białostocki i Fundacja SocLab zapraszają na spotkanie o godz. 13.00 w IS UwB, sala 108a (Plac Uniwersytecki 1), na którym wykład pt.: Teoria i metodologia badania żywej kultury, wygłosi prof. dr hab. Barbara Fatyga - kierownik Zakładu Metod Badania Kultury i Ośrodka Badań Młodzieży w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz zespołu merytorycznego Obserwatorium Żywej Kultury. Wstęp wolny.23 lutego 2012
Spotkanie PTS o godz. 18.30 odbędzie się w sali 35b w IS UwB, (Plac Uniwersytecki 1). W czwartek. Referat pt. Służba domowa – luksusowa konsumpcja czy entry-level job?, wygłosi mgr Radosław Poniat. Wstęp wolny.

Abstrakt: Socjolog czytający prace Veblena, Orwella lub de Tocquevilla postrzega służbę domową jako kategorię zawodową powiązaną z historycznymi formami klasy średniej i ich luksusowej konsumpcji, pozbawioną znaczenia we współczesnym, nowoczesnym świecie. Celem referatu będzie podważenie takiego poglądu. Czynione to będzie zarówno w odniesieniu do przeszłości, gdzie służący nie byli w rzeczywistości ani grupą istniejącą jedynie ze względu na marnotrawczą konsumpcję bogaczy, ani też wyłącznie u nich pracujących, jak i współczesności, gdzie służba domowa wciąż przecież istnieje, choć nadajemy jej obecnie nieco inne nazwy. Funkcje i historyczne transformacje służby zaprezentowane zostaną za pomocą materiałów demograficznych, sądowych oraz literackich powstałych od XVIII do XX wieku.

Słowa kluczowe: służba domowa, live-cycle servants, demografia historyczna, migracje, młodzież.19 stycznia 2012
PTS Oddział Białostocki i Krytyka Polityczna Klub w Białymstoku zapraszają na spotkanie o godz. 18.00 w IS UwB (Plac Uniwersytecki 1), na którym referat pt.: Teoria marginesu społecznego jako narzędzia badania współczesnego społeczeństwa, wygłosi dr hab. Zbigniew Galor, profesor Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Wstęp wolny.

Abstrakt: Referent przedstawi problem badania współczesnego społeczeństwa poprzez badanie jego marginesu społecznego jako zagadnienie teoretyczne i empiryczne. Uczyni to na przykładzie własnego projektu obecnie realizowanych, trzyletnich badań nad marginesem społecznym Poznania.

W wystąpieniu zwrócona zostanie uwaga na tradycje badań z tego zakresu: socjologiczne (szkoła chicagowska, E.E. Stonequist) oraz historyczne (szkoła Annales, B. Geremek). Przedstawione zostaną niektóre zasadnicze kontrowersje teoretyczne dotyczące zarówno sensu wyróżniania marginesu społecznego, jak i stosowanych w tym celu kryteriów np. lumpenwłasności, a także zagadnienie wielości marginesów społecznych. Zaprezentowane będą również, w świetle niektórych cząstkowych wyników badania poznańskiego, wybrane problemy marginalizacji i wykluczenia społecznego widziane w świetle zmian struktury i dynamiki marginesu społecznego.

Słowa kluczowe: margines społeczny, lumpenwłasność, struktura społeczna, marginalizacja, wykluczenie społeczne, teoria społeczeństwa jako całości.Zgłoś hasło XV Zjazdu Socjologicznego
Prosimy o zgłaszanie propozycji przewodniego hasła XV Zjazdu Socjologicznego (Szczecin, wrzesień 2013). Winno mieć ono charakter uniwersalny i przyszłościowy – a zatem odnosić się do zmian, jakie niesie ze sobą bliższa i dalsza przyszłość. Ta ostania naznaczona jest, w znacznym przynajmniej stopniu, kryzysem gospodarczym, finansowym, politycznym i w końcu społecznym, stawiającym pod znakiem zapytania trwałość Unii Europejskiej. Hasło Zjazdu uwzględniać powinno także zróżnicowane aspekty tożsamości zbiorowych i ich przeobrażeń. Ostateczny termin zgłaszania propozycji hasła upływa 15 stycznia 2012 roku […]Informacja ze spotkania 19 grudnia 2011
Miejsce: IS UwB, sala 35B, godz. 19.15.
Na spotkaniu obecni byli: dr Sławomir Bartnicki, dr Barbara Cieślińska, mgr Szymon Cyprian Czupryński, mgr Karolina Frąckiewicz, mgr Kamil Goryń, mgr Łukasz Kiszkiel, mgr Andrzej Klimczuk, mgr Radosław Poniat, dr Aleksandra Porankiewicz-Żukowska, prof. Andrzej Sadowski.

W dniu 10 grudnia 2011 r., Zarząd Główny PTS zaakceptował przyjęcie do PTS Oddział w Białymstoku: mgr Łukasza Kiszkiela i dr Tomasza Własiuka (członkowie zwyczajni). W chwili obecnej PTS Oddział w Białymstoku liczy 38 członków, z czego 3 posiada status członków stowarzyszonych. Z członkowstwa w oddziale zamierza zrezygnować 1 osoba.

W pierwszej części zebrania przypomniano o liście ZG dotyczącym propozycji hasła przewodniego na XV Zjazd Socjologiczny w Szczecinie we wrześniu 2013 roku.

Następnie dr Sławomir Bartnicki przedstawił referat Reelekcje egzekutywy samorządowej. Porównania ogólnokrajowe. W referacie zaprezentowano wnioski z badań prowadzonych przez autora wspólnie z dr Tomaszem Własiukiem.

Podejmowane w tym nurcie zagadnienia badawcze, dotyczą ciągłości reelekcji na stanowiskach władzy wykonawczej na poziomie samorządów w Polsce, począwszy od roku 2002. Podczas wystąpienia zaprezentowano dane dotyczące ciągłości reelekcji, zestawiając tą zmienną z poziomem wydatków gmin na wynagrodzenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca (na rok 2010) oraz z frekwencją wyborczą w wyborach samorządowych 21 listopada 2010 roku, jaką odnotowano w poszczególnych gminach.19 grudnia 2011
Spotkanie PTS planowane na 19 grudnia o godz. 18.00 odbędzie się nieco później, o godz. 19.30 w sali 36 IS UwB. Zmiana pierwotnego terminu podyktowana jest przyczynami niezależnymi od organizatora.

Informujemy również, że zmianie ulega druk deklaracji przystąpienia do PTS. Nowy szablon jest dostępny w zakładce Deklaracja członkowska do pobrania.19 grudnia 2011
Spotkanie PTS o godz. 18.00 odbędzie się w sali 36 w IS UwB, (Plac Uniwersytecki 1). Tym razem w poniedziałek. Referat pt. Reelekcje egzekutywy samorządowej – porównania ogólnokrajowe, wygłosi dr Sławomir Bartnicki. Wstęp wolny.

Abstrakt: Wystąpienie dotyczy problematyki reelekcji samorządowej władzy wykonawczej w perspektywie 2475 JST w Polsce. Wyjściowe dane stanowi baza historii reelekcji egzekutywy w samorządach od 2002 roku – od czasu wprowadzenia wyborów bezpośrednich. Przedstawione zostanie porównanie tych danych z innymi zmiennymi charakteryzującymi JST, jak wydatki na wynagrodzenia w przeliczeniu na mieszkańca gminy czy frekwencja w wyborach samorządowych. Analiza przedmiotowych danych stanowi ciekawy punkt wyjścia do dyskusji o kondycji demokracji na poziomie lokalnym.

Słowa kluczowe: reelekcja, władza wykonawcza, samorząd.17 listopada 2011
Spotkanie PTS o godz. 18.00 odbędzie się w Labalbal w Białymstoku, (ul. Warszawska 21, lok. 3). Referat pt. Rozwój miast kreatywnych w kontekście starzenia się społeczeństwa, wygłosi mgr Andrzej Klimczuk . Zapraszamy do uczestnictwa i dyskusji.

Abstrakt: Celem wystąpienia jest prezentacja powiązań starzenia się społeczeństwa z instytucjonalizacją kreatywnej gospodarki. Wspólne cechy obu procesów znajdują odzwierciedlenie w zmianach organizacyjnych miejskich instytucji kulturalnych i artystycznych zorientowanych na świadczenie usług dla osób starszych. Referat przybliży kluczowe wątki debat dotyczących przemian pracy i czasu wolnego na początku XXI wieku, zjawiska kreatywnej gospodarki wraz z nową stratyfikacją społeczną i nowymi czynnikami rozwojowymi. Omówione zostaną korzyści i bariery budowania kapitału kreatywnego seniorów oraz przykłady zagranicznych i krajowych rozwiązań w tym zakresie.

Słowa kluczowe: kapitał kreatywny; klasa kreatywna i usługowa; rozwój regionalny i lokalny; gospodarka kreatywna; instytucje kulturalne i artystyczne; polityka kreatywnego starzenia się.Informacja ze spotkania 20 października 2011, IS UwB, sala 38, godz. 18.00.
W części organizacyjnej przedstawiono sytuację składkową Oddziału oraz poinformowano o możliwości rezygnacji z członkowstwa w przypadku dwóch osób i potencjalnym przystąpieniu do Oddziału przez kolejne trzy osoby. W Naszym gronie witamy mgr Patrycję Wróblewską i mgr Kamila Gorynia, których przyjęcie do Oddziału Białostockiego zostało zatwierdzone przez ZG PTS.

Dalsza część spotkania dotyczyła przyszłej perspektywy funkcjonowania Oddziału. W trakcie dyskusji ustalono, że podtrzymana będzie tradycja co-miesięcznych spotkań. Spotkania te nie będą odbywać się jedynie w IS UwB, jak to było do tej pory, ale wyjdziemy z wiedzą socjologiczną „poza mury Uczelni”. Stąd, niektóre spotkania będą miały mniej formalny charakter i odbywać się będą w przestrzeni miejskiej, tak aby zainteresować różnymi barwami socjologii jak najszerszą grupę potencjalnych odbiorców. Wobec takiej inicjatywy jedna osoba na zebraniu wyraziła głos przeciwny. Pozostali uczestnicy spotkania pomysł organizacji niektórych spotkań „w plenerze” poparli. Wobec czego, ustalono, że najbliższe spotkanie 17 listopada br., będzie miało miejsce w Labalbal w Białymstoku (ul. Warszawska 21, lok. 3). Przygotowania i wygłoszenia referatu podjął się mgr Andrzej Klimczuk. Tytuł Jego wystąpienia brzmi: „Rozwój miast kreatywnych w kontekście starzenia się społeczeństwa”.

Podczas niektórych zebrań Oddziału gościć będziemy prelegentów „z zewnątrz”, np. 19 stycznia 2012 z referatem wystąpi dr hab. Zbigniew Galor prof. WSNHiD (Poznań). Dlatego niezbędne staje się ustalenie harmonogramu wystąpień na bieżący rok akademicki, co pozwoli także na doprecyzowanie zawczasu miejsca zebrania (czy ma być to Instytut, czy też np. Labalbal). Omawiano także kwestię zapraszania absolwentów socjologii IS UwB, którzy bezpośrednio i/lub pośrednio w swojej aktywności zawodowej wykorzystują wiedzę socjologiczną, na spotkania Oddziału. Celem takich spotkań będzie dzielenie się przez absolwentów wnioskami z aplikacji wiedzy socjologicznej w ich życiu zawodowym. Zwrócono uwagę, że w spotkania tego rodzaju należałoby angażować studentów.

W drugiej części spotkania dr Sławomir Bartnicki wygłosił referat pt. „Strukturalne uwarunkowania interakcji korupcyjnych”. Dyskusja nad wystąpieniem dotyczyła możliwości praktycznego wykorzystania prezentowanego materiału i wniosków z niego płynących.20 października 2011
spotkanie PTS o godzinie 18.00 w sali 36.

Program:

1) Sprawy organizacyjne

2) Przyjęcie nowych członków

3) Referat dr. Sławomira Bartnickiego pt. Strukturalne uwarunkowania interakcji korupcyjnych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.Ogólne spotkania członków Oddziału Białostockiego PTS odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca o godzinie 18.00, w Instytucie Socjologii UwB (Pl. Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok, parter, sala 35B).Osoby zainteresowane przystąpieniem do PTS, zapraszamy do składania deklaracji członkowskich w Zarządzie Oddziału (do pobrania odpowiedni kwestionariusz i deklaracja, dostępne także w punkcie ksero w budynku Uniwersytetu przy Pl. Uniwersyteckim).

Roczna składka członkowska wynosi: dla niesamodzielnych pracowników naukowych - 75 zł, dla samodzielnych pracowników naukowych - 120 zł, dla studentów, emerytów i rencistów - 25 zł, dla członków stowarzyszonych - 25 zł, dla członków zagranicznych - 25 USD.

Uprasza się wszystkich członków Oddziału zalegających ze składkami za poprzednie lata o jak najszybsze uiszczenie należności u Skarbnika Oddziału.

Więcej na temat członkostwa...


© 2011 PTS o/Białystokaktualnościo nasdziałaniakronikakontaktlinki